งานวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร


การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่เขตกรรมของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคกหนองนาโมเดล” 2) เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเกษตรกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคกหนองนาโมเดล” 3) เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชและสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคกหนองนาโมเดล”สู่การสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่า และ 4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรสมัยใหม่และเสริมศักยภาพของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคกหนองนาโมเดล” ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบรายได้ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ จกกลุ่มเป้าหมาย 21 ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 19 ครัวเรือน จากรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน และรายได้ภาคการเกษตร จากการเลี้ยงปลา การเพาะพันธ์กล้าไม้ และการปลูกผักสวนครัว โดยรายได้สูงสุดที่เพิ่มขึ้น จำนวน 11,300 บาท ต่ำสุด จำนวน 117 บาท และยังมีอีก 3 ครัวเรือนที่มีรายได้เท่าเดิม เกิดการออกแบบพื้นที่โคกหนองนาแบบส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการดำเนินกิจกรรมรูปแบบหนึ่งของกลุ่มโคก หนอง นา บ้านน้ำพุ ในการแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสมัยใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเกษตรกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคกหนองนาโมเดล” เกิดการส่งเสริมการปลูกพืช การเพาะพันธุ์กล้าไม้ การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกยักษ์ การต่อยอดความรู้การแปรรูป สู่การสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่า และการสร้างต้นสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แก่ผู้สนใจ ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
-
-
การออกแบบภูมิทัศน์, การแปรรูป การยกระดับรายได้, โคก หนอง นา โมเดล

เจ้าของผลงาน
ศักดิ์ดา แสนสุพรรณ
อัสฉรา นามไธสง, อาณัฐพงษ์ ภาระหัส, ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน, ดร.ประวิทย์ สุวรรณรงค์, ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล, ผศ.ก้องภพ ชาอามาตย์, ผศ.เมธาวี ยีมิน, ผศ. ดร.จิระภัทร เริ่มศรี

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ศักดิ์ดา แสนสุพรรณ ,อัสฉรา นามไธสง, อาณัฐพงษ์ ภาระหัส, ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน, ดร.ประวิทย์ สุวรรณรงค์, ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล, ผศ.ก้องภพ ชาอามาตย์, ผศ.เมธาวี ยีมิน เเละ ผศ. ดร.จิระภัทร เริ่มศรี . (2565). การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม บ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.