งานวิจัย รูปแบบตลาดทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับมะเขือเทศอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร


รูปแบบตลาดทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับมะเขือเทศอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

โครงการวิจัยรูปแบบตลาดทางเลือกที่เหมาะสมและเปนธรรมสำหรับมะเขือเทศอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสรุปบทเรียนการผลิตและการตลาดมะเขือเทศของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อศึกษารูปแบบตลาดทางเลือกสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 3) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคมะเขือเทศอินทรีย์ 4) เพื่อทดลองรูปแบบตลาดทางเลือกที่น่าจะเหมาะสมและเป็นไปได้สำหรับมะเขือเทศอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และ 5) เพื่อถอดบทเรียนการเรียนรู้ของเกษตรกรในด้านตลาดทางเลือกสำหรับมะเขือเทศอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอยได้ทบทวนถึงประสบการณ์ในด้านการผลิตและการตลาดมะเขือเทศและพบว่าช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตยังมีจำกัด ขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดราคาผลผลิตและราคาที่ได้รับยังไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร ดังนั้นกลุ่มจึงร่วมกันพัฒนาการผลิตมะเขือเทศโดยการปรับเปลี่ยนจากระบบผลิตแบบเดิมในระบบเกษตรทั่วไปเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนารูปแบบตลาดทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับมะเขือเทศอินทรีย์ของกลุ่ม โดยการเรียนรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค ปฏิบัติการทดลองรูปแบบการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ ผลการทดลองสรุปว่ารูปแบบการตลาดแบบผสมผสานระหว่างการตลาดออฟไลน์ด้วยการจำหน่ายที่ตลาดนัดเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกับตลาดออนไลน์ผ่านเพจมะเขือเทศบ้านนา มีความเหมาะสมกับผลผลิตมะเขือเทศอินทรีย์ของกลุ่มเนื่องจากมีจุดแข็งจุดอ่อนที่เสริมกันและการกำหนดราคาผ่านการมีส่วนร่วมทำให้มีความเป็นธรรมทั้งกับผู้ผลิตและผู้ซื้อ

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีการเกษตร
วิชาชีพครู
-
-
การเรียนรู้ของเกษตรกรรม, รูปแบบตลาดทางเลือก, มะเขือเทศอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน, วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย, สกลนคร

เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมคำพี่
ผศ.ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก, อาจารย์เจตรัมภา พรหมทะสาร, อาจารย์ชฎาพร แนบชิด, นางสาวกนกภรณ์ จันตะแสง

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผู้ช่วยศาสาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมคำพี่ ,ผศ.ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก, อาจารย์เจตรัมภา พรหมทะสาร, อาจารย์ชฎาพร แนบชิด เเละ นางสาวกนกภรณ์ จันตะแสง . (2564). รูปแบบตลาดทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับมะเขือเทศอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.