งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ของพืชฤดูแล้งในพื้นที่บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร


การพัฒนานวัตกรรมการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ของพืชฤดูแล้งในพื้นที่บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของพืชฤดูแล้ง ในพื้นที่บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เกิดขึ้นด้วยปัญหาสำคัญคือ เกษตรกรต้องการเพิ่มผลผลิตพืชฤดูแล้ง และการจัดการน้ำในพื้นที่ มีแหล่งน้ำที่สามารถจัดหาจัดสรรน้ำมาเพื่อการเพาะปลูกได้ไม่แน่นอน ดังนั้น ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการปลูกพืชฤดูแล้ง ในพื้นที่บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 2) ศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมชาวบ้านในการจัดการน้ำเพื่อการปลูกพืชฤดูแล้ง ในพื้นที่บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 3) ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการปลูกพืชฤดูแล้ง โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 4) ศึกษากลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่บ้าน นางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยแบบ Community Based Research การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ด้วยเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) บริบทพื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชฤดูแล้ง โดยมีทุนทรัพยากรธรรมชาติ “น้ำ” ที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญา “น้ำบ่อตอก” เพื่อจัดการน้ำในการปลูกพืชฤดูแล้ง หากแต่มีความไม่แน่นอนว่าน้ำจะเพียงพอหรือไม่ เศรษฐกิจครัวเรือนมีภาวะหนี้สินมากกว่ารายได้เกือบสองเท่า 2) ความรู้ภูมิปัญญาน้ำบ่อตอก การพยากรณ์น้ำในอ่างด้วย “ขวยแมงมอ” เป็นรูปแบบการจัดการน้ำแบบดั้งเดิม เพื่อจัดหาน้ำมาใช้ให้สมดุลกับการใช้น้ำ 3) การพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อให้เกษตรกรได้เสริมความรู้ ทั้งทักษะการปฏิบัติและวิธีคิดใหม่ ๆ ในการจัดหารน้ำมาใช้เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 4) กลไกการจัดการน้ำเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล คือกลไกที่จะนำแนวทางการจัดการน้ำของกลไกร่วมไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย การจัดทำนโยบายสาธารณะ การถ่ายโอนการจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อสู่องค์การบริหารส่วนตำบล

ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
-
นวัตกรรม, การจัดการน้ำ,  เพิ่มผลลิต, เพิ่มรายได้, พืชฤดูแล้ง

เจ้าของผลงาน
รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์
อาจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง, อาจารย์ ดร. พัลลภ จันทร์กระจ่าง, อาจารย์สุรีย์พัชร มุสิกะภวัต, อาจารย์นวรัตน์ เมืองเล็น

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ ,อาจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง, อาจารย์ ดร. พัลลภ จันทร์กระจ่าง, อาจารย์สุรีย์พัชร มุสิกะภวัต เเละ อาจารย์นวรัตน์ เมืองเล็น . (2564). การพัฒนานวัตกรรมการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ของพืชฤดูแล้งในพื้นที่บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.