งานวิจัย การพัฒนาเตาชีวมวลพลังงานสูง เพื่อใช้ในครัวเรือน และผลิตถ่านไบโอชาร์


การพัฒนาเตาชีวมวลพลังงานสูง เพื่อใช้ในครัวเรือน และผลิตถ่านไบโอชาร์

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเตาชีวมวลพลังงานสูง เพื่อใช้ในครัวเรือน และผลิตถ่านไบโอชาร์ จากขยะมูลฝอยและสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร จากกระบวนการสร้างและพัฒนาเตาชีวมวลพลังงานสูง เพื่อใช้ในครัวเรือน และผลิตถ่านไบโอชาร์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ศึกษาการออกแบบเตาชีวมวลพลังงานสูง เพื่อใช้ในครัวเรือน และผลิตถ่านไบโอชาร์ จากการศึกษาพบว่าเตาพลังงานชีวมวลที่มีขนาดความจุ 50 ลิตร มีคุณสมบัติเหมาะแก่การใช้ในครัวเรือน และผลิตถ่านไบโอชาร์ (2) การศึกษาความต่างศักย์ที่เหมาะสม และปริมาณความร้อน ที่เกิดขึ้นขณะเผาไหม้ ร่วมกับพัดลม 12 วัตต์ เติมอากาศขณะเผาไหม้ พบว่าปริมาณความต่างศักย์ที่เหมาะสมมากที่สุดคือ 9 โวลต์ โดยมีช่วงอุณหภูมิ 700 – 900 องศาเซลเซียส ระยะเวลาเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเฉลี่ย 57.02 นาทีและความสูงของเปลวไฟอยู่ที่ 19.67 เซนติเมตร เหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมในครัวเรือน (3) การศึกษาคุณสมบัติของถ่านไบโอชาร์ ที่ได้จากกระบวนการเผาไหม้ พบว่าถ่านที่ได้จากกระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ วัสดุที่เผาข้างในจะคงรูปกลายเป็นคาร์บอนมีรูพรุนที่หนาแน่น และมีคุณสมบัตินำไฟฟ้า อุณหภูมิและระยะเวลาการเผา ไหม้จะขึ้นอยู่กับความชื้น และความหนาแน่นของมวลวัสดุที่น ามาเผา และได้น าตัวอย่างถ่าน ส่งทดสอบจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทดสอบค่าไอโอดีนนัมเบอร์ ของถ่านที่ได้ เท่ากับ 620 มิลลิกรัมต่อกรัม มีคุณสมบัติที่ดีกว่าถ่านทั่วไป 3 เท่า ถ่านที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านดูดกลิ่นอับชื้น พลังงานความร้อนสูงและยาวนาน กรองน้ำในระบบกรองน้ำ ดังนั้น การประยุกต์ใช้เตาพลังงานชีวมวลในการให้พลังงานความร้อน และถ่านไบโอชาร์ ที่ได้ในงานวิจัยนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ ส่งเสริมและใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน และแปรรูปขยะเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนในอนาคต

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
-
พลังงานชีวมวล,เตาชีวมวล,ถ่านไบโอชาร์,เทอร์โมคัปเปิล,แก๊สชิไฟเออร์

เจ้าของผลงาน
นางสาวนิรันตรี ทวีโคตร
นายเทพกร ลีลาแต้ม,นายสันติ ผิวผ่อง

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นางสาวนิรันตรี ทวีโคตร ,นายเทพกร ลีลาแต้ม เเละ นายสันติ ผิวผ่อง . (2564). การพัฒนาเตาชีวมวลพลังงานสูง เพื่อใช้ในครัวเรือน และผลิตถ่านไบโอชาร์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.