งานวิจัย เครื่องบีบสกัดน้ํามะเม่าพร้อมแยกกากและเมล็ดสําหรับกลุ่มผู้ผลิต และแปรรูปน้ํามะเม่าในจังหวัดสกลนคร


เครื่องบีบสกัดน้ํามะเม่าพร้อมแยกกากและเมล็ดสําหรับกลุ่มผู้ผลิต และแปรรูปน้ํามะเม่าในจังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบเครื่องบีบสกัดน้ํามะเม่าให้สามารถแยกกากและเมล็ด โดยออกแบบโครงสร้างให้ไม่ซับซ้อน มีจํานวนชิ้นส่วนประกอบน้อย ต้นทุนในการสร้างถูก การบํารุงรักษาต่ํา และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน โครงสร้างทําจากสแตนเลส มีขนาดความกว้าง 0.5 ยาว 0.80 และสูง 1.2(เมตร) ประกอบด้วยตนกําลังใชมอเตอร์ไฟฟา 2 แรงมา ประกอบด้วยชุดบีบสกัดน้ํามะเม่าให้สามารถแยกกากและเมล็ดประกอบด้วย ชุดสกัดน้ํามะเม่าออกจากผลและเมล็ด ใบกวาดผลมะเม่าให้สัมผัสกับตะแกรง ชุดคัดแยกกากมะ เม่า ถังป้อนลําเลียงผลมะเม่าหลวง และระบบส่งกําลังที่ขับเคลื่อนด้วยสายพาน ผลการทดสอบพบว่า สามารถสกัดน้ํา กาก และเมล็ดของผลมะเม่า เฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 1.492 กิโลวัตตต่อชั่วโมง และเครื่องที่พัฒนาขึ้นนี้จะให้ประสิทธิภาพในการสกัดน้ํามะเม่า แยกกากและเมล็ดเฉลี่ยเทากับ 90เปอร์เซ็นต์ และวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่าเมื่อใช้เครื่องบีบสกัดน้ํามะเม่าให้สามารถแยกกากและเมล็ด 1,080 ชั่วโมงต่อปี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่อง 0.31 บาทต่อกิโลกรัม ระยะคืนทุน 0.58 ปี(174 วัน) จุดคุ้มทุน 44.47 ชั่วโมงต่อปีและเครื่องต้นแบบสามารถทํางานได้เร็วกว่าแรงงานคน 40 เท่า

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
-
มะเม่า, บีบ, สกัด,แยกกาก, กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปน้ํามะเม่า

เจ้าของผลงาน
รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์
ผศ.ดร.สาคร อินทะชัย

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ เเละ ผศ.ดร.สาคร อินทะชัย . (2564). เครื่องบีบสกัดน้ํามะเม่าพร้อมแยกกากและเมล็ดสําหรับกลุ่มผู้ผลิต และแปรรูปน้ํามะเม่าในจังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.