งานวิจัย การพัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าสมุนไพร ของเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร


การพัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าสมุนไพร ของเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร

โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าสมุนไพรของเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องสับสมุนไพร เพื่อหาคุณภาพและหาประสิทธิภาพเครื่องสับสมุนไพรคณะผู้จัดทําโครงการวิจัยได้แบ่งวิธีการดําเนินงาน โดยเริ่มจากศึกษารายละเอียดของเครื่องหั่นสมุนไพรที่มีอยู ่แล้ว เพื ่อนําข้อมูลไปทําการออกแบบและพัฒนาเครื ่องหั ่นสมุนไพร เมื ่อออกแบบเสร็จแล้วนําแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องหั่นสมุนไพร คณะผู้จัดทําโครงการวิจัยซึ่งได้เชิญผู้เชี ่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื ่องสับสมุนไพรจํานวน 5 ท ่าน ซึ ่งเป็นผู้เชี ่ยวชาญที ่มีประสบการณ์ในด้านเครื ่องจักรกล 3 ท ่าน และกลุ ่มเกษตรกร 2 ท ่าน โดยทําการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื ่องหั ่นสมุนไพรที่พัฒนาขึ้น จํานวน 9 ครั้ง ๆ ละ 1 กิโลกรัม เพื ่อนําข้อมูลที ่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป ผลที่ได้พบว่า การออกแบบและสร้างพัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพรมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.63 มีประสิทธิภาพในการสับตะไคร้ ขมิ้นและข่า เท่ากับ 89 , 90 และ 87 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ อีกทั้งยังสามารถลดระยะเวลาในการหั่นสมุนไพรและสามารถเพิ่มปริมาณสมุนไพรได้ดีกว่าเครื่องหั่นสมุนไพรแบบเดิม

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
-
เครื่องสับสมุนไพร, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ

เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย , นายณัฏฐวุฑท์ กุตระแสง

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย เเละ นายณัฏฐวุฑท์ กุตระแสง . (2564). การพัฒนาเครื่องหั่นสมุนไพรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าสมุนไพร ของเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.