งานวิจัย เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเคลื่อนที่ได้ใช้พลังงานความร้อนแบบไฮบริดและขับเคลื่อน บัสเลสมอเตอร์ด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์


เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเคลื่อนที่ได้ใช้พลังงานความร้อนแบบไฮบริดและขับเคลื่อน บัสเลสมอเตอร์ด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเคลื่อนที่ได้ใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สและขดลวดความร้อน ขับเคลื่อนบัสเลสมอเตอร์ด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์และควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโครลเลอร์ผลของการผลการหาประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบทำความร้อนฮีทเตอร์สามารถทำความร้อนได้ถึง 61.71 องศาเซลเซียสระบบทำความร้อนแก๊สแอลพีจีสามารถทำความร้อนได้ถึง 89.56 องศาเซลเซียส สามารถไล่ความชื้นข้าวเปลือกที่ 22.8 %wb สามารถทำให้เหลือ 16.0 %wb ภายใน 30 นาที คุณภาพของเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเคลื่อนที่ได้ใช้พลังงานความร้อนแบบไฮบริดและขับเคลื่อนบัสเลสมอเตอร์ด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพดี

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
-
เครื่องลดความชื้น, ข้าวเปลือก, พลังงานความร้อนแบบไฮบริด

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จีบแก้ว
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จีบแก้ว . (2564). เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเคลื่อนที่ได้ใช้พลังงานความร้อนแบบไฮบริดและขับเคลื่อน บัสเลสมอเตอร์ด้วยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.