งานวิจัย การผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานน้้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพเหลว ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตรจากวัตถุดิบน้้ามันที่ใช้แล้วและน้้ามัน จากต้นยางนา


การผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานน้้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพเหลว ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตรจากวัตถุดิบน้้ามันที่ใช้แล้วและน้้ามัน จากต้นยางนา

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพน้้ามันไบโอดีเซลผสมกับน้้ามันจากต้นยางนากลั่นและน้้ามันปิโตรเลียมดีเซลส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตร โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การผลิตและทดสอบคุณสมบัติน้้ามันไบโอดีเซลจากน้้ามันที่ใช้แล้ว พบว่าน้้ามันไบโอดีเซลที่ได้มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ASTM-D6751 และ EN-14214การศึกษาคุณสมบัติของน้้ามันจากต้นยางนากลั่น พบว่าองค์ประกอบหลักทางเคมีได้แก่ สารประกอบα-Gujernene (60 wt.%) และ β-Gujernene (22.3 wt.%) ตามล้าดับ ส่วนที่ 2 การศึกษาการผสมน้้ามันไบโอดีเซล น้้ามันจากต้นยางนากลั่น และน้้ามันปิโตรเลียมดีเซล พบว่าอัตราส่วนการผสมที่ดีสุดได้แก่ 50:30:20 และ 50:25:25 โดยอัตราส่วนผสมนี้ให้ค่าคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติของน้้ามันเชื้อเพลิงเหลว และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้้ามันปิโตรเลียมดีเซลส่วนทุดท้ายของงานวิจัยนี้คือการทดสอบประสิทธิภาพของน้้ามันผสมที่ได้ด้วยการน้าไปใช้งานกับเครื่องยนต์ทางการเกษตรรอบต่้า (รถไถนาเดินตาม) ผลการศึกษาพบว่าการปล่อยแก๊สมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ CO2, CO, HC และ NO2 ของน้้ามันผสมมีค่าแนวโน้มน้อยกว่าการใช้งานน้้ามันปิโตรเลียมดีเซล น้้ามันไบโอดีเซล และน้้ามันจากต้นยางนากลั่นเพียงอย่างเดียว การทดสอบค่าประสิทธิภาพด้านพลังงานเชื้อเพลิงทั้งในห้องปฏิบัติการและการใช้งานจริงในพื้นที่ทางการเกษตรพบว่าน้้ามันผสมให้ประสิทธิภาพด้านพลังงานเชื้อเพลิงใกล้เคียงกับน้้ามันปิโตรเลียมดีเซลและสูงกว่าทั้งน้้ามันไบโอดีเซลและน้้ามันจากต้นยางนากลั่น ดังนั้นน้้ามันผสมที่ได้ในงานวิจัยนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการส่งเสริมและใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนส้าหรับชุมชนในอนาคต

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาชีพครู
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
-
น้้ามันไบโอดีเซล น้้ามันจากต้นยางนากลั่น น้้ามันปิโตรเลียมดีเซล น้้ามันเชื้อเพลิงเหลว เครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.วุฒิชัย รสชาติ
นายสันติ ผิวผ่อง , อาจารย์สาคร อินทะชัย

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผศ.ดร.วุฒิชัย รสชาติ ,นายสันติ ผิวผ่อง เเละ อาจารย์สาคร อินทะชัย . (2564). การผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานน้้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพเหลว ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตรจากวัตถุดิบน้้ามันที่ใช้แล้วและน้้ามัน จากต้นยางนา. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ผศ.ดร.วุฒิชัย รสชาติ. (2564). การผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานน้้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพเหลว ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตรจากวัตถุดิบน้้ามันที่ใช้แล้วและน้้ามัน จากต้นยางนา. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 7(-) , -.