งานวิจัย ผลของคุณภาพน้ำบางประการต่อความหลากชนิดและการแพร่กระจาย หอยน้ำจืดในหนองหาร


ผลของคุณภาพน้ำบางประการต่อความหลากชนิดและการแพร่กระจาย หอยน้ำจืดในหนองหาร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของคุณภาพน้ำบางประการต่อความหลากชนิด และการแพร่กระจายหอยน้ำจืดในหนองหาร โดยจะสุ่มเก็บตัวอย่างหอยจากหมู่บ้านรอบหนองหาร 25 หมู่บ้าน และรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำ 15 พารามิเตอร์จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) เพื่อสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ ผลการศึกษา พบหอยน้ำจืดทั้งหมด 26,655 ตัว จำแนกเป็น หอย ฝาเดียว 15 ชนิด ได้แก่ Filopaludina martensi martensi, Filopaludina sumatrensis polygramma, Filopaludina sumatrensis filose, Filopaludina sumatrensis speciosa, Idiopoma umbilicata, Anulotaia forcarti, Trochotaia trochoides, Pila polita, Pomacea canaliculata, Bithynia siamensis goniomphalos, Wattebledia siamensis, Adamietta housei, Clea helena, Lymnaea auricularia, Indoplonobis exustus และหอยสองฝา 5 ชนิด ได้แก่ Corbicula fluminea, Ensidens ingallsianus dugasti, Ensidens ingallsianus ingallsianus, Pseudodon vondembuschianus chaperi และ Pilsbryoconcha lemeslei นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen: DO) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก ขณะที่ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical oxygen demand: BOD) และของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids : SS) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความหลากชนิดและการแพร่กระจายหอยในหนองหารมากที่สุด

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีการเกษตร
วิชาชีพครู
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
-
คุณภาพน้ำ หอยน้ำจืด หนองหาร

เจ้าของผลงาน
ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์ . (2564). ผลของคุณภาพน้ำบางประการต่อความหลากชนิดและการแพร่กระจาย หอยน้ำจืดในหนองหาร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์. (2564). ผลของคุณภาพน้ำบางประการต่อความหลากชนิดและการแพร่กระจาย หอยน้ำจืดในหนองหาร. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7(-) , -.