งานวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อไก่พื้นเมืองและเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมือง ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อไก่พื้นเมืองและเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมือง ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อไก่พื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร และศึกษาปัญหาการซื้อและการบริโภคเนื้อไก่พื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อเนื้อไก่พื้นเมืองและเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองในจังหวัดสกลนคร จํานวน 400 ตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถาม เลือกวิธีการสุ่มแบบเจาะจง สถิติใช้ในการวิจัยที่ใช้ Chi-Square และ Logistic RegressionAnalysis แบบ Binary Logistic Regression Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปSPSS ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลปัจจัยบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่39.64 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่จบชั้นมัธยมศึกษา/ปวช. ปริญญาตรี และประถมศึกษา ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชนพ่อค้า/แม่ค้า และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท รองลงมาคือ 10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่อยูที่ 3-4 คนรองลงมาคือ 5-6 คน และ 1-2 คน ตามลําดับ ด้านปัจจัยจิตวิทยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนปัจจัยจิตวิทยาในภาพรวมระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 (0.822) เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านพบว่า ด้านความเชื่อ และทัศนคติมีคะแนนมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ด้านแรงจูงใจ และด้านการเรียนรู้ตามลําดับ ด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดพบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญด้านราคามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการจําหน่าย ส่วนด้านการส่งเสริมการขายผู้บริโภคให้ความสําคัญระดับปานกลาง เมื่อนําปัจจัยทั้ง 3ด้านไปหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อไก่พื้นเมืองและเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัด สกลนคร โดยใช้แบบจําลอง Binary Logistic Regression Analysis พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อไก่พื้นเมืองและเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
-
ไก่พื้นเมือง, ไก่ลูกผสมพื้นเมือง, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ, แบบจําลองโลจิสติค

เจ้าของผลงาน
อ.ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อ.ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก . (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อไก่พื้นเมืองและเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมือง ของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.