งานวิจัย การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบจองเลขที่หนังสือราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบจองเลขที่หนังสือราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบจองเลขที่หนังสือราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของบุคลากรที่มีต่อระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ระบบจองเลขที่หนังสือราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบจองเลขที่หนังสือราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่พบว่าบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ความพึงพอใจมีความพึ่งพอใจกับระบบ อยู่ในระดับ พึ่งพอใจมาก

ทุนวิจัย R to R
เทคโนโลยีการเกษตร
-
-
-
ระบบสารสนเทศ, หนังสือราชการ

เจ้าของผลงาน
รัชดาภรณ์ ราชติกา
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
รัชดาภรณ์ ราชติกา . (2564). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบจองเลขที่หนังสือราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.