งานวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การวิจัยค้นคว้าเรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสหกิจศึกษา เพื่อสนับสนุนงาน สหกิจศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบนี้ ประกอบด้วยภาษา พีเอชพี (PHP) และระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) โดยใช้ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) การพัฒนาระบบใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver หลังจากการวางแผนโครงสร้างข้อมูล พัฒนาระบบ ทดสอบ และปรับปรุงระบบแล้ว ผลของการวิจัย พบว่า ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความเหมาะสมกับกระบวนการ ในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลงานสหกิจศึกษาและสามารถใช้งานได้จริง

ทุนวิจัย R to R
เทคโนโลยีการเกษตร
-
-
-
สหกิจศึกษา, ระบบฐานข้อมูล, เทคโนโลยีการเกษตร, Cooperative education, Database System, Agricultural Technology

เจ้าของผลงาน
อนุวัตร อุ่นคำ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อนุวัตร อุ่นคำ . (2564). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.