งานวิจัย การวิเคราะห์์ประสิทธภาพและพัฒนาระบบออกเลขหนังสืองานพัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


การวิเคราะห์์ประสิทธภาพและพัฒนาระบบออกเลขหนังสืองานพัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบออกเลขหนังสืองานพัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่พัสดุคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบที่สร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ระบบออกเลขหนังสืองานพัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแบบประเมินคุณภาพของระบบออกเลขหนังสืองานพัสดุคณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบออกเลขหนังสืองานพัสดุคณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ พบว่าเจ้าหน้าที่พัสดุคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ความพึงพอใจมีความพึ่งพอใจอยู่ในระดับ พึ่งพอใจมาก

ทุนวิจัย R to R
เทคโนโลยีการเกษตร
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ธิวาพร คำสงค์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ธิวาพร คำสงค์ . (2564). การวิเคราะห์์ประสิทธภาพและพัฒนาระบบออกเลขหนังสืองานพัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม