งานวิจัย การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงวัย โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสกลนคร


การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงวัย โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสกลนคร

บทความวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงวัยโดยวิธีการสอนแบบอรรถฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสกลนครมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้สูงวัยในจังหวัดสกลนครที่ได้รับการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน และเพื่อศึกษาเจตคติต่อการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบอรรถฐานของผู้สูงวัยในจังหวัดสกลนครเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ที่ได้รับการสอนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน เป็นงานวิจัยแบบกลุ่มเดียว โดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงวัย จังหวัดสกลนคร จำนวน 30 คน โดยกำหนดคุณสมบัติ อายุ 60-65 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และอาศัยอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 5 กิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงวัยโดยวิธีการสอนแบบอรรถฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 แผน 5 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง แบบวัดผลความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจต่อการสอน ผลการวิจัยพบว่า (1)ประสิทธิภาพของชุดการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงวัยโดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสกลนคร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพก่อนการใช้ชุดการสอน (E1) และ ค่าประสิทธิภาพหลังการใช้ชุดการสอน (E2) เท่ากับ 80.54/85.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีคะแนนหลังเรียนด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 (2) ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงวัยโดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสกลนคร คะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 56.38 คะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 59.54 คะแนน (3) ผู้สูงวัยมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ในระดับมากที่สุด

ทุนวิจัยงบรายได้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สาขาการศึกษา
-
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน ผู้สูงอายุ

เจ้าของผลงาน
วิภาวี บัวผัน
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
วิภาวี บัวผัน . (2564). การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงวัย โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.