งานวิจัย พฤติกรรมการติดสมารทโฟนต่อสุขภาพจิตและผลการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


พฤติกรรมการติดสมารทโฟนต่อสุขภาพจิตและผลการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยแบบภาคตัดขวางโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการติด สมาร์ทโฟนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิต ผลการเรียนกับพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคปกติ ที่ถูกสุ่มมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน จำนวน 345 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-square test ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนจำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และพบว่า ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และผลการเรียน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมการจัดการตนเองเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลาย

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขศาสตร์
-
-
พฤติการกรรมเสพติดสมาร์ทโฟน, สุขภาพจิต, ผลการเรียน

เจ้าของผลงาน
ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ
นำพร อินสิน, ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ ,นำพร อินสิน เเละ ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม . (2564). พฤติกรรมการติดสมารทโฟนต่อสุขภาพจิตและผลการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.