งานวิจัย เสริมสร้างการค้นพบความต้องการในตัวเองและจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน


เสริมสร้างการค้นพบความต้องการในตัวเองและจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความต้องการที่แท้จริงของการเรียนเพื่อประกอบอาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ 2. เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 145 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยจำนวนทั้งหมด 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ .93 และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ข้อคำถามในเครื่องมือวิจัยมีค่าความตรงอยู่ระหว่าง .67 ถึง 1.00 ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. นักศึกษาในหลักสูตรโดยส่วนใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 139 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ค้นพบความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ในการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และเพื่อประกอบอาชีพครูในอนาคต นักศึกษายังกล่าวอีกว่า กิจกรรมการศึกษาหน้าที่ครูก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน ทำให้ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจริง สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติงานในฐานะครูตั้งแต่ปีแรกของเป็นนักศึกษา และประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรมยังนำมาปรับใช้กับการเรียนในหลักสูตร 2. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า กิจกรรมการศึกษาหน้าที่ครูฯ ช่วยเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูของตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ถือว่าอยู่ในระดับสูงที่สุด

ทุนวิจัยงบรายได้
ครุศาสตร์
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาการศึกษา
-
จิตวิญญาณความเป็นครู, ความต้องการในตัวเอง, นักศึกษาครู, กิจกรรมการศึกษาหน้าที่ครูก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน, กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน

เจ้าของผลงาน
อิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์ . (2564). เสริมสร้างการค้นพบความต้องการในตัวเองและจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.