งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ไบโอดีเซล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา


การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ไบโอดีเซล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยนวัตกรรมสื่อการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา เรื่อง ไบโอดีเซล) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test for dependent sample) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นวัตกรรมสื่อการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ไบโอดีเซล มีประสิทธิภาพ 75.03/72.73 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 75/75 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา เรื่อง ไบโอดีเซล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
ครุศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
-
นวัตกรรมสื่อการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไบโอดีเซล สตีมศึกษา

เจ้าของผลงาน
อรุณรัตน์ คำแหงพล
สันติ ผิวผ่อง

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อรุณรัตน์ คำแหงพล เเละ สันติ ผิวผ่อง . (2564). การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ไบโอดีเซล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.