งานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน การขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


คู่มือการปฏิบัติงาน การขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

ทุนวิจัย R to R
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
-
-
คู่มือการปฏิบัติงาน

เจ้าของผลงาน
กฐิน จันทร์ทิบุตร
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
กฐิน จันทร์ทิบุตร . (2564). คู่มือการปฏิบัติงาน การขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.