งานวิจัย โครงการสํารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร


โครงการสํารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้ชีวิต การปรับตัว ความวิตกกังวล และการเรียนรู้ของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการศึกษา ตลอดจนพัฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้ในการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ เพื่อหาแนวทางการวางมาตรการป้องกันร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดหาร การวิจัยครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณจังหวัดละ 400 ครัวเรือน รวม 1,200 ครัวเรือน ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ จังหวัดละ 13 คน รวม 39 คน โดยมีแบบสอบถาม 2 แบบ และแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามแบบที่ 1 และแบบที่ 2 โดยเก็บข้อมูลซ้ำกับครัวเรือนเดิมทั้งสองครั้ง ผลจากการวิจัย พบว่า ในภาพรวมของจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ในระยะระบาดของโรคโควิด-19 คนในชุมชนมีผลกระทบในด้านรายได้ และเงินออมที่ลดลง สมาชิกในครัวเรือนเกิดความเครียดและความวิตกกังวล โดยชุมชนมีความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในด้านของเงินช่วยเหลือเยียวยา การพักชำระหนี้สิน การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือปัจจัยในการอุปโภคบริโภค รวมถึงความรู้การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อย่างถูกวิธี ซึ่งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เข้าถึงคนในชุมชนได้ดี ได้แก่ การเผยแพร่ผ่านหอกระจายเสียงในชุมชน การเผยแพร่ผ่านสื่อวิดีทัศน์ที่มีเนื้อหากระชับ ครอบคลุม ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน์ รวมถึงรูปแบบสื่อเดิมคือการเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ก็เป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชนได้ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ผลิตสื่อวิดีโออินโฟกราฟิก และสปอตวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ทุนภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
สาขาสังคมวิทยา
-
ชุมชนวิถีใหม่, โควิด-19

เจ้าของผลงาน
มาลี ศรีพรหม
ลฎาภา ศรีพสุดา, สุธาสินี คุปตะบุตร, นำพร อินสิน, วินิธา พานิชย์, สายฝน ปุนหาวงค์, รุจิรา จงคล้ายกลาง, กฤตกร มั่นสุวรรณ, จิรภัทร เริ่มศรี, พัฒน์ภูมิ แสนศักดิ์, ภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่า, ศักดิ์ดา แสนสุพรรณ, พงศกร ทองพันธุ์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
มาลี ศรีพรหม ,ลฎาภา ศรีพสุดา, สุธาสินี คุปตะบุตร, นำพร อินสิน, วินิธา พานิชย์, สายฝน ปุนหาวงค์, รุจิรา จงคล้ายกลาง, กฤตกร มั่นสุวรรณ, จิรภัทร เริ่มศรี, พัฒน์ภูมิ แสนศักดิ์, ภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่า, ศักดิ์ดา แสนสุพรรณ เเละ พงศกร ทองพันธุ์ . (2564). โครงการสํารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.