งานวิจัย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยการใช้แอปพลิเคชันกับระบบที่สร้างขึ้นจริง


การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยการใช้แอปพลิเคชันกับระบบที่สร้างขึ้นจริง

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างแอปพลิเคชั่นสำหรับวิเคราะห์ระบบเซลล์ แสงอาทิตย์ และออกออกแบบและสร้างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มีขนาดกำลังผลิต 600 วัตต์ หันไปทาง ทิศใต้ เก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 วัน สำหรับการติดตั้งจริง โดยผลจากการจำลองโดยใช้แอปพลิเคชั่นที่ได้ พื้นที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ตารางเมตร การผลิตไฟฟ้าจากระบบรวมตลอดทั้งปี 810 kWh/year ผลจากการผลิตไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งจริงเฉลี่ยดังนี้ความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์มี ค่าเฉลี่ย 507.01 วัตต์ต่อตารางเมตร แรงดันไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ย 33.03 โวลต์ กระแสไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ย 6.08 แอมป์แปร์ แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เฉลี่ย 13.62 โวลต์ คิดเป็นกำลัง ผลิตไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งจริง 361.48 kWh/year จากข้อมูลที่ได้สามารถอภิปราย ผลได้ว่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยการใช้แอปพลิเคชันกับระบบที่สร้างขึ้น จริง มีความแตกต่างกัน

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาการจัดการ
วิชาชีพครู
-
-
โซล่าเซลล์, แอปพลิเคชั่น

เจ้าของผลงาน
อาจารย์สิริพาพร ยืนสุข
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์สิริพาพร ยืนสุข . (2563). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยการใช้แอปพลิเคชันกับระบบที่สร้างขึ้นจริง. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.