งานวิจัย ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริดจ์ อาศัยการควบคุมด้วย ATS


ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริดจ์ อาศัยการควบคุมด้วย ATS

"การศึกษาประสิทธิภาพระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริดจ์ อาศัยการควบคุมด้วย ATS มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริดจ์ อาศัยการควบคุมด้วย ATS และ หาประสิทธิภาพ ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 วัน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ผลจากการวัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยค่าเฉลี่ย 538.47 วัตต์ต่อตารางเมตร ค่าเฉลี่ยรวม ของแรงดันไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ คือ 33.15 โวลต์ค่าเฉลี่ยรวมของกระแสไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์คือ 5.98 แอมแปร์ค่าเฉลี่ยรวมของแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ คือ 13.61 โวลต์และค่าเฉลี่ยรวมของ แรงดันไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ไฮบริดจ์คือ 226.24 โวลต์ดังนั้นจากผลสรุปการบันทึกผลของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริดจ์ อาศัยการควบคุมด้วย ATS ระบบนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอินเวอร์เตอร์สามารถพร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้า ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา 3 วัน การควบคุมการสลับแหล่งจ่ายด้วย ATS ที่สร้างขึ้นนี้มี ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ "

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
-
-
เอ ที เอส, เซลล์แสงอาทิตย์, โซล่าเซลล์, พลังงานแสงอาทิตย์

เจ้าของผลงาน
อาจารย์กิตติวัฒน์ จีบแก้ว
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์กิตติวัฒน์ จีบแก้ว . (2563). ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริดจ์ อาศัยการควบคุมด้วย ATS. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม