งานวิจัย การเตือนภัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 10 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร


การเตือนภัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 10 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน 10 อำเภอของจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ 2533 – 2560 แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ หยาดน้ำฟ้า อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และทิศทางลม จากการศึกษาพบว่า อุณหภูมิ หยาดน้ำฟ้า และความเร็วลมเฉลี่ยรายปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกอำเภอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24๐C, 40.12 mm. และ 2.50 m/s ตามลำดับ ส่วนความชื้นสัมพัทธ์มีแนวโน้มลดลงขึ้นทุกอำเภอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85% ทิศทางลมมีทิศทางในทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงเหนือมีค่า เฉลี่ยที่ 16.43๐ การประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 10 อำเภอของจังหวัดสกลนคร” มีความพึงพอในอยู่ในระดับ 3.95 ที่ระดับปานกลาง เนื่องจากการเข้าไปยังเว็บไซต์ยังมีข้อจำกัดสำหรับผู้ต้องการศึกษาทั่วไป เพราะข้อมูลที่ได้มีเฉพาะกลุ่มที่ต้องการศึกษานั้น ๆ ด้วย

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
-
-
การเปลี่ยนแปลภูมิอากาศ, ภูมิอากาศ, สภาพอากาศ

เจ้าของผลงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ
นางสาวนภาพันธ์ คำอ่อน

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ เเละ นางสาวนภาพันธ์ คำอ่อน . (2563). การเตือนภัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 10 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.