งานวิจัย การติดตามความสมบูรณ์ของพืชพรรณบริเวณป่าเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการสำรวจระยะไกล: กรณีศึกษาอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร


การติดตามความสมบูรณ์ของพืชพรรณบริเวณป่าเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการสำรวจระยะไกล: กรณีศึกษาอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์พืชพรรณของป่าเศรษฐกิจครอบครัวบริเวณอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในฤดูแล้งด้วยดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ (อีวีไอ) จากระบบดาวเทียมเซนติเนล 2 และเปรียบเทียบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกับข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาจากชุดข้อมูลการวิเคราะห์ใหม่อีอาร์เอ 5 ผลการศึกษาพบว่าบริเวณพื้นที่ศึกษามีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัวความอุดมสมบูรณ์มาก 14.5 ไร่ (ร้อยละ 3.7) มีความอุดมสมบูรณ์ 135.3 ไร่ (ร้อยละ 35) ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 231.7 ไร่ (ร้อยละ 59) และไม่สมบูรณ์เฉลี่ย 9.5 ไร่ (ร้อยละ 2.4) นอกจากนี้พบว่าพื้นที่ป่ามีแนวโน้มพืชพรรณอุดมสมบูรณ์ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน การระเหยของน้ำ และปริมาณความชื้นในดินระดับลึก ป่าเศรษฐกิจครอบครัวจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-
-
ดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ (อีวีไอ), ความอุดมสมบูรณ์พืชพรรณในป่า, การสำรวจระยะไกล

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.ประวิทย์ สุวรรณรงค์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผศ.ดร.ประวิทย์ สุวรรณรงค์ . (2563). การติดตามความสมบูรณ์ของพืชพรรณบริเวณป่าเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการสำรวจระยะไกล: กรณีศึกษาอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.