งานวิจัย ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดสมุนไพรบางชนิด


ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดสมุนไพรบางชนิด

จุลินทรีย์หลายชนิดเช่น Aspergillus flavus, Penicillium, Staphylococcus aureus และ Streptococcus mutans ทำให้เกิดผลกระทบกับมนุษย์ในทางลบ งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธิ์ต้านราของสารสกัดสมุนไพร 30 ชนิด ที่ความเข้มข้น 20,000 ppm ต่อการเจริญของ A. flavus TISTR 3366 และ Penicillium sp. SNRU 2001 ด้วยวิธี agar spot diffusion และศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพร 30 ชนิด ที่ความเข้มข้น 20,000 ppm ต่อการเจริญของ S. aureus TISTR 2329 และ S. mutans ATCC 25175T ด้วยวิธี agar well diffusion พบว่าสารสกัดทั้งหมดไม่มีฤทธิ์ต้านราต่อการเจริญของ A. flavus TISTR 3366 และ Penicillium sp. SNRU 2001 อย่างไรก็ตามสารสกัดสมุนไพร 21 ชนิด ได้แก่ สารสกัดข่า ผักปลังขาว และทองพันชั่งที่สกัดด้วย methanol ethyl acetate และ hexane สารสกัดฟ้าทะลายโจร เสี้ยว เลนเค็ด และขัดมอญที่สกัดด้วย ethyl acetate และhexane สารสกัดบาหยาที่สกัดด้วย methanol และ ethyl acetate สารสกัดผักโขมที่สกัดด้วย ethyl acetate และสารสกัดลูกใต้ใบที่สกัดด้วย methanol มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียต่อการเจริญของ S. aureus TISTR 2329 ได้ ยิ่งไปกว่านั้นสารสกัดฟ้าทะลายโจรด้วย ethyl acetate มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียต่อการเจริญของ S. mutans ATCC 25175T ดังนั้นจึงควรทำการแยกและศึกษาคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์เหล่านี้

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาชีพครู
-
-
ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์, ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย, ฤทธิ์ต้านรา, สารสกัดสมุนไพร

เจ้าของผลงาน
ผศ.อรุณ วงศ์จิรัฐิติ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผศ.อรุณ วงศ์จิรัฐิติ . (2563). ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดสมุนไพรบางชนิด. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ผศ.อรุณ วงศ์จิรัฐิติ. (). ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดสมุนไพรบางชนิด. วารสารเกษตรขอนแก่น() , .
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม