งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมเฟร์โรอิเล็กทริกของสาร La-Doped K0.5Na0.5NbO3 เฟร์โรอิเล็กทริกปราศจากตะกั่ว ภายใต้สนามไฟฟ้า


การศึกษาพฤติกรรมเฟร์โรอิเล็กทริกของสาร La-Doped K0.5Na0.5NbO3 เฟร์โรอิเล็กทริกปราศจากตะกั่ว ภายใต้สนามไฟฟ้า

เซรามิก KNN-LSL (La=0.00, 0.04, 0.08 และ 0.12 mol%) ถูกสังเคราะห์ด้วยวิธีปฏิกริยาสถานะของแข็ง เผาแคลไซน์ 1123 K เป็นเวลา 4 h เผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1423-1473 K เป็นเวลา 4 h จากนั้นนำไปตรวจสอบโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ พบว่าเซรามิก KNN-LSL มีโครงสร้างผลึกผมระหว่างโครงสร้างผลึกแบบมอโนคลินิกและออโธรอมบิก สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่ระนาบ (200) และ (020) เมื่อนำไปวัดความหนาแน่นและความแข็งพบว่า เซรามิก KNN-LSL ที่เติม La=0.04 mol% มีความหนาแน่นและความแข็งสูงสุดคือ 4.11 g cm-3 และ 360 N mm-2 จากนั้นนำไปศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกและสมบัติพิโซอิเล็กทริกพบว่า เมื่อทำการวัดค่าคงตัวไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกในรูปของความร้อน ที่อุณหภูมิ 298–473 K และความถี่ 1–100 kHz มีค่าสูงสุดดังนี้ 196.68, 503.50, 780.34 และ 0.10, 0.23, 0.33 เมื่อนำไปทำการเหนี่ยวนำขั้วไฟฟ้าวัสดุ KNN-LSL (La=0.00, 0.04 และ 0.08 mol%) ในสนามไฟฟ้าขนาด 50 kV cm–1 ที่อุณหภูมิ 353 K เวลา 20 นาทีแล้วนำไปวัดค่าสัมประสิทธิ์พิโซอิเล็กทริก โดยพบว่าวัสดุพิโซอิเล็กทริก KNN-LSL ที่เติมด้วย Mn=0.04 mol% มีค่าสัมประสิทธิ์พิโซอิเล็กทริกมากที่สุดคือ ค่าบวก 118 pC N–1และค่าลบ –96 pC N–1 เมื่อนำเซรามิก KNN-LSL ไปทดสอบความล้าพบว่า สาเหตุการเกิดความล้าทางไฟฟ้านั้น เกิดจากผลการตรึงของผนังโดเมน และ ความล้าจากการถูกตรึงของโดเมนจะส่งผลให้โดเมนบางส่วนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เนื่องจากถูกตรึงด้วยมลทินที่มีประจุ หรือ ช่องว่างออกซิเจน ซึ่งปรากฎการณ์นี้เรียกว่าผลการตรึงของโดเมน ส่งผลทำให้โพลาไรเซชัน หรือ โดเมนภายใน ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตามทิศทางของสนามไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเติม La เข้าไปในโครงสร้างผลึกของเซรามิก KNN-LSL โดยการเติม La จะส่งผลต่อสมบัติทางไฟฟ้า และความล้าในสนามไฟฟ้าของเซรามิก KNN-LSL

ทุนวิจัยงบรายได้
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฟิสิกส์
-
-
เฟร์โรอิเล็กทริกปราศจากตะกั่ว, ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก, วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก

เจ้าของผลงาน
นายจักรกฤษ กองพิมาย
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นายจักรกฤษ กองพิมาย . (2563). การศึกษาพฤติกรรมเฟร์โรอิเล็กทริกของสาร La-Doped K0.5Na0.5NbO3 เฟร์โรอิเล็กทริกปราศจากตะกั่ว ภายใต้สนามไฟฟ้า. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.