งานวิจัย การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร


การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้มุ่งการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อวัดความสามารถของนักศึกษาด้านการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวที่เรียนจากชุดการสอนความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest Posttest Design) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจ จำนวน 50 คน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ในภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2561 ซึ่งได้จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 กิจกรรม แบบวัดผล และแบบประเมินค่า ผลการวิจัยพบว่า (1)นักศึกษาที่เรียนด้วยชุดนวัตกรรมการสอนความรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนก่อนการใช้ชุดการสอน เท่ากับ 80.54/85.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (2)นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว

ทุนวิจัยงบรายได้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
-
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
นวัตกรรม,การสื่อสารภาษาอังกฤษ,การท่องเที่ยว

เจ้าของผลงาน
อาจารย์วิิภาวี บัวผัน
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์วิิภาวี บัวผัน . (2563). การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อาจารย์วิิภาวี บัวผัน. (). การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบราชธานี() , .