งานวิจัย ระยะเวลาการหมักถ่านแกลบในดินก่อนการปักดำที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินทรายที่เสื่อมโทรม


ระยะเวลาการหมักถ่านแกลบในดินก่อนการปักดำที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินทรายที่เสื่อมโทรม

แม้มีการรายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของถ่านที่ใช้สารปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตข้าว ซึ่งเรียกถ่านชนิดนี้ว่า ถ่านชีวภาพ อย่างไรตาม การศึกษาจำนวนมากพบว่าถ่านไม่ได้ทำให้ข้าวมีผลผลิตเพิ่มขึ้นตั้งแต่การปลูกครั้งแรก แต่จะปรับปรุงผลผลิตข้าวในการปลูกครั้งหลังๆ ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอิทธิพลของเวลาในการหมักถ่านก่อนการปักดำ (days before transplanting, DBT) ต่อผลผลิตข้าว กรรมวิธีทดลองประกอบด้วย ดินที่ไม่ได้รับถ่านแกลบ (rice husk charcoal, RHC) และไม่มีการบ่มถ่านแกลบก่อนปักดำ (no RHC + 0 DBT) และดินที่ได้รับถ่านแกลบและมีการบ่มในวันที่ 0 (RHC + 0 DBT), 15 (RHC + 0 DBT), 30 (RHC + 0 DBT), และ 60 (RHC + 0 DBT) ก่อนการปักดำ ทำการทดลองภายใต้สภาพโรงเรือนทดลองระบบปิดแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยน้ำ ผลการทดลองตรงข้ามกับสมมติฐานเบื้องต้น ซึ่งพบว่าเมื่อบ่มถ่านแกลบก่อนปักดำที่ยาวนานขึ้นจะทำให้ผลผลิตเมล็ดรวมของข้าวลดลง โดย RHC + 0 DBT ทำให้ข้าวมีผลผลิตสูงสุด (54.5 กรัม/กอ) รองลงมาคือ RHC + 15 DBT (61.4 กรัม/กอ) ซึ่งมีผลผลิตเทียบเท่ากับ RHC + 30 DBT (62.5 กรัม/กอ) ส่วน RHC + 60 DBT ทำให้ข้าวมีผลผลิตต่ำที่สุด (54.4 กรัม/กอ) ซึ่งไม่แตกต่างจาก no RHC + 0 DBT (54.5 กรัม/กอ) กลไกที่อาจเป็นสาเหตุของกระทบด้านลบของการบ่มถ่านแกลบที่นานขึ้นซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวลดลงได้อภิปรายเอาไว้ในรายงานนี้

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
-
-
การเป็นปฏิปักษ์ของโพแทสเซียมและซิลิกอน,ถ่านชีวภาพ,สาระเหย,อัลีโลพาที

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ดร.สมชาย บุตรนันท์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์ ดร.สมชาย บุตรนันท์ . (2563). ระยะเวลาการหมักถ่านแกลบในดินก่อนการปักดำที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินทรายที่เสื่อมโทรม. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อาจารย์ ดร.สมชาย บุตรนันท์. (). ระยะเวลาการหมักถ่านแกลบในดินก่อนการปักดำที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินทรายที่เสื่อมโทรม. ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 21 ปี 2563 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น)() , .