งานวิจัย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดกระบก


นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดกระบก

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสกัดน้้ามันจากเนื้อเมล็ดกระบกเพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ใน ด้านพลังงานเชื้อเพลิงเหลวและน้ามาผลิตเป็นสบู่ก้อน ผลการศึกษาพบว่าเนื้อเมล็ดกระบกมีความชื้น เฉลี่ยร้อยละ 3.66 เมื่อน้าเมล็ดที่ผ่านกระบวนการอบแห้งมาท้าการสกัดน้้ามันโดยใช้ตัวท้าละลายเฮกเซน พบว่าการสกัดแบบวิธีไหลเวียน (soxhlet extraction) ให้ปริมาณน้้ามันกระบกมากที่สุดมากที่สุดร้อยละ 63.58 น้้ามันเมล็ดกระบกที่สกัดได้เมื่อน้าไปศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ พบว่ามีองค์ประกอบเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัวสูงถึงประมาณ 96% ประกอบด้วยกรดลอริก(C12:0) มี ปริมาณมากสุดประมาณร้อยละ 52 รองลงมาคือกรดไขมันชนิดกรดไมริสติก (C14:0) ประมาณร้อยละ 35 และมีกรดไขมันชนิดอื่น ๆ เช่น กรดโดคาโนอิก (C10:0), กรดปาล์มิติก (C16:0) ในปริมาณเล็กน้อย และมี กรดไขมันไม่อิ่มตัวประมาณร้อยละ 4 เมื่อน้าน้้ามันเมล็ดกระบกไปท้าปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห์ น้้ามันไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา CaO ที่เตรียมได้จากเปลือกไข่ ผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ น้้ามันไบโอดีเซลที่ได้มีคุณสมบัติบางประการที่ดีกว่าน้้ามันไบโอดีเซลจากน้้ามันปาล์ม และมีคุณสมบัติ ใกล้เคียงกับน้้ามันปิโตรเลียมดีเซล เช่น ค่าความหนืด ค่าการทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน และในส่วนการ แปรรูปน้้ามันจากเมล็ดกกระบกเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร ผลการศึกษาพบว่าสบู่ก้อนจากน้้ามัน เมล็ดกระบกมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์สบู่ตาม ท้องตลาด เช่น ค่า pH คุณสมบัติการเกิดฟอง การละลาย การล้างออก ดังนั้น จากผลการศึกษาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าน้้ามันที่สกัดได้จากเมล็ดกระบกสามารถน้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย น้าไปสู่การต่อยอดการใช้ประโยชน์จริงทั้งในเชิงวิสาหกิจชุมชนและเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีการเกษตร
เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
พลังงานทดแทน
น้ำมันเมล็ดกระบก, การสกัด, ไตรกลีเซอไรด์, น้ำมันไบโอดีเซล, สบู่

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย รสชาติ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย รสชาติ . (2563). นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดกระบก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย รสชาติ. (). นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดกระบก. นำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โครงการวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20() , .
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม