งานวิจัย ปัจจัยที่ส่งต่อการตัดสินใจส่งหรือไม่ส่งบุตรหลานของตนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้ปกครองในเขตจังหวัดสกลนคร


ปัจจัยที่ส่งต่อการตัดสินใจส่งหรือไม่ส่งบุตรหลานของตนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้ปกครองในเขตจังหวัดสกลนคร

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งต่อการตัดสินใจส่งหรือไม่ส่ง บุตรหลานของตนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ ของผู้ปกครองในเขตจังหวัดสกลนคร และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองที่มี สถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว และประสบการณ์ของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของบุตร หลานที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ ช่วงปีการศึกษา 3. เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยของครอบครัว และประสบการณ์ของ ผู้ปกครอง ปรากฏผล ดังนี้ 3.1 ผู้ปกครองให้ความส าคัญในปัจจัยตา่ง ๆ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา น้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการจัดการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านชื่อเสียง (ภาพลักษณ์ของสถาบัน) ด้านท าเลและสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด 3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งหรือไม่ส่งบุตรหลานของผู้ปกครองในเขต จังหวัดสกลนคร โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.32) 3.3 ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ อาชีพ และการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่แตกต่างกัน 3.4 ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย การตัดสินใจทั้ง 6 ปัจจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นปัจจัยด้านการส่งเสริม การตลาด 3.5 ผู้ปกครองเคยและไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศ มีความคิดเห็นต่อปัจจัย การตัดสินใจทั้ง 6 ปัจจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ นอกจากนี้กรณีที่ผู้ปกครองเคยและไม่เคยไปเรียนต่างประเทศ มีความคิดเห็น ต่อปัจจัยการตัดสินใจทั้ง 5 ปัจจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยด้านราคา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส าหรับกรณี ที่ผู้ปกครองเคยและไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตัดสินใจทั้ง 7 ปัจจัย ไม่แตกต่างกัน 2550-2555 จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (t-test) และการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งต่อการตัดสินใจส่งหรือไม่ส่งบุตรหลานของตนที่ศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้ปกครองในเขตจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 7 ด้าน และในแต่ละด้านมีองค์ประกอบย่อย รวมทั้งสิ้นจ านวน 27 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านชื่อเสียง (ภาพลักษณ์ของสถาบัน) 2) ด้านราคา 3) ด้านท าเลและสถานที่ 4) ด้านการ ส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคลากร 6) ด้านกระบวนการจัดการศึกษา และ 7) ด้านสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ 2. ความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งหรือไม่ส่งบุตรหลานของตน ที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้ปกครองในเขต จังหวัดสกลนคร พบว่า ผู้ปกครองให้ความส าคัญในปัจจัยกระบวนการจัดการศึกษาเป็นอันดับ แรก รองลงมาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านชื่อเสียง ด้านท าเล และสถานที่และด้านการส่งเสริมการตลาด เรียงตามลำดับ

ทุนวิจัยงบรายได้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สาขาการศึกษา
-
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานศึกษาต่อต่างประเทศการตัดสินใจของผู้ปกครอง

เจ้าของผลงาน
อาจารย์วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ . (2562). ปัจจัยที่ส่งต่อการตัดสินใจส่งหรือไม่ส่งบุตรหลานของตนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้ปกครองในเขตจังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.