งานวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ


การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของมะเขือเทศ และการ ทดสอบเบื้องต้น เพื่อน ามาวิเคราะห์ออกแบบและสร้างเครื่องแยกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ตลอดจนการทดสอบ และประเมินผลเครื่องบีบผลมะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธุ์ วิธีการศึกษา เริ่มจากการศึกษาลักษณะทาง กายภาพของมะเขือเทศ โดยวัดขนาดผลเมล็ดมะเขือเทศ แยกส่วนประกอบผลมะเขือเทศ ทดสอบการแยก เมล็ดมะเขือเทศโดยใช้แรงงานคน และเก็บข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาแนวทางที่จะใช้ในการออกแบบและสร้าง เครื่องบีบผลมะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธุ์ การทดสอบเครื่องบีบผลมะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธุ์ ท า การทดสอบที่น้ าหนัก 5000 กรัม จ านวน 5 รอบประเมินผลเครื่องบีบผลมะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธุ์ คือ ความสามารถในการท างาน ประสิทธิภาพในการคัดแยก อัตราการสูญเสียเฉลี่ย การประเมินผลเครื่องบีบผล มะเขือเทศเพื่อการแยกเมล็ดพันธุ์พบว่า ที่น้ าหนักรอบละ 5000 กรัม ซึ่งมีความสามารถในการท างานเฉลี่ย 60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพในการคัดแยกเฉลี่ย 82.26 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์การสูญเสียเฉลี่ย 17.74 เปอร์เซ็นต

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
-
เครื่องแยกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ,การออกแบบ,การพัฒนา,เปอร์เซนต์การสูญเสีย

เจ้าของผลงาน
อาจารย์สุวิพงษ์ เหมะธุลิน
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์สุวิพงษ์ เหมะธุลิน . (2562). การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อาจารย์สุวิพงษ์ เหมะธุลิน. (). การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ. NCITE 2019() , .
สถิติการเข้าชม