งานวิจัย พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของกลุ่มปลากระพงในประเทศไทย


พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของกลุ่มปลากระพงในประเทศไทย

พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของปลากะพงด้วยเทคนิคการย้อมสีเซลล์แบบธรรมดา และเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์อินไซทูไฮบริไดซ์เซชันโดยใช้โพรบเทโลเมียร์ เพื่อหาความสัมพันธ์และเอกลักษณ์ประจำชนิดของปลากะพง เก็บตัวอย่างปลาจากแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกจังหวัดชลบุรีและฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต เตรียมโครโมโซมโดยวิธีทางตรงจากเนื้อเยื่อไต ถ่ายภาพโครโมโซมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมและนำมาจัดแคริโอไทป์ ผลการศึกษาพบว่าปลากะพงทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus johnii) ปลากะพงทอง (L. fulvus) ปลากะพงปานแถบฟ้า (L. quinquelineatus) ปลากะพงขมิ้น (L. lutjanus) ปลากะพงแดงข้างแถว (L. fulviflamma) มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากับ 48 แท่ง โครโมโซมพื้นฐาน (NF) เท่ากับ 48 ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย ชนิดของโครโมโซมเป็นแบบเทโลเซนทริกทั้ง 48 แท่ง ไม่พบความแตกต่างของโครโมโซมเพศระหว่างปลาเพศผู้และเพศเมีย จากการย้อมด้วยโพรบเทโลเมียร์พบจุดสัญญาณติดบริเวณเทโลเมียฺร์และเซนโทรเมียร์ทุกแท่งของโครโมโซม

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
-
ปลากะพงวงศ์ลุทจานิดี พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ฟลูออเรสเซนซ์อินชิทูไฮบริไดเซชัน

เจ้าของผลงาน
นางสาวนวรัตน์ เมืองเล็น
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นางสาวนวรัตน์ เมืองเล็น . (2562). พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของกลุ่มปลากระพงในประเทศไทย. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
นางสาวนวรัตน์ เมืองเล็น. (). พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของกลุ่มปลากระพงในประเทศไทย. นำเสนอการประชุมวิชาการระดับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาคเหนือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้่องถิ่น() , .