งานวิจัย ความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของนักศึกาาต่อการบริการด้านหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำแนกตามเพศ โดยกำหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 200 คน ที่พักอาศัยในหอพักชายราชพฤกษ์ และหอพักหญิงราชพฤกษ์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมขข้อมูลโดยการสังเกตุ และใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ค่าความถี่ และร้อยละ ในการอธิบายข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้อธิบายระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้สถิติทดสอบ Independent Samples t-test เพื่อเปรียบเทียบเพศกับความต้องการด้านการบริการหอพัก ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความต้องการต่อบริการด้านหอพัก ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความต้องการด้านรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกายภาพ และด้านบริการและสวัสดิการ ส่วนด้านกิจกรรม มีความต้องการน้อยที่สุด และผลการเปรียบเทียบความต้องการ พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการด้านการบริการหอพักที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ทุนวิจัยงบรายได้
สำนักงานอธิการบดี
วิชาชีพครู
-
-
-

เจ้าของผลงาน
นางสาวจารุวรรณ พรมพิลา
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นางสาวจารุวรรณ พรมพิลา . (2563). ความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม