งานวิจัย การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561


การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 วิธีด าเนินการวิเคราะห์เป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) แหล่งของงบประมาณ 2) จ าแนกตามงบรายจ่าย 5 หมวดรายจ่าย และ 3) ผลการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 3 ปี คือ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช ภัฏสกลนคร มีแหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ 1) งบประมาณเงินรายได้ และ 2) งบประมาณแผ่นดิน มีการจ าแนกตามงบรายจ่าย 5 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วย 1) งบบุคลากร 2) งบด าเนินงาน 3) งบลงทุน 4) งบเงินอุดหนุน และ 5) งบรายจ่ายอื่น ในส่วนผลการเปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 3 ปีคือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 คณะได้รับ จัดสรรงบดังนี้1) งบประมาณเงินรายได้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับจัดสรร จะเห็นได้ว่าภาพรวม ลดลงทุกปี ในขณะที่งบบุคลากรจะเห็นว่าสูงขึ้นเพราะมหาวิทยาลัยมีการปรับฐานเงินเดือนที่ก้าว กระโดด ส่งผลให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง 13.72% และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง 39.90% งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง 11.31% และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง 80.38% ในส่วนของงบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรเพียงปีเดียว คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2) งบประมาณแผ่นดินที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับจัดสรร จะเห็นได้ ว่า งบด าเนินงานภาพรวมลดลงทุกปี งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง 13.72% และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง 39.90% ในขณะที่งบลงทุนเพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลมี นโยบายกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลให้งบลงทุนเพิ่มขึ้น งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น 78.75% และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น 70.40% ในส่วนของงบเงินอุดหนุน ลดลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลง 84.05% ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง 23.26% งบรายจ่ายอื่น เพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น 78.36% ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น 49.65% ผล การด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
-
-
ิวิเคราะห์, งบประมาณ

เจ้าของผลงาน
นางกิรอัชฌา แถมสมดี
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นางกิรอัชฌา แถมสมดี . (2563). การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.