งานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวัสดุของกองกลาง


การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวัสดุของกองกลาง

-

ทุนวิจัย R to R
สำนักงานอธิการบดี
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
นริศรา ดงภูยาว
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นริศรา ดงภูยาว . (2563). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวัสดุของกองกลาง. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม