งานวิจัย ภัทรา บูรณะเนการศึึกษาสภาพปัญหาและความสำเร็จในการดำเนินโครงการของ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560ตร


ภัทรา บูรณะเนการศึึกษาสภาพปัญหาและความสำเร็จในการดำเนินโครงการของ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560ตร

-

ทุนวิจัย R to R
วิทยาการจัดการ
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ภัทรา บูรณะเนตร
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ภัทรา บูรณะเนตร . (2563). ภัทรา บูรณะเนการศึึกษาสภาพปัญหาและความสำเร็จในการดำเนินโครงการของ คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560ตร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.