งานวิจัย ปัญหาการปฏิบัติงานด้านธุรการในสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ปัญหาการปฏิบัติงานด้านธุรการในสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีการเกษตร
วิชาชีพครู
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ผการัตน์ ทิพวัง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผการัตน์ ทิพวัง . (2563). ปัญหาการปฏิบัติงานด้านธุรการในสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม