งานวิจัย การสร้างคู่มือการใช้โปรแกรมป้องกันและแก้ไขไวรัสซ่อนไฟล์อย่างง่ายสำหรับ บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร


การสร้างคู่มือการใช้โปรแกรมป้องกันและแก้ไขไวรัสซ่อนไฟล์อย่างง่ายสำหรับ บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์ที่ปรากฏในคอมพิวเตอร์ หรือแฟรชไดรฟ์ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ภายในสำนักงานและห้องเรียนต่าง ๆ ภายในคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ผู้วิจัยได้จัดทำชุดคิทที่ใส่โปรแกรมกำจัดไวรัสซ่อน ไฟล์เก็บเป็นไฟล์ข้อมูลใส่ในแผ่น CD แจกให้กับ หน่วยงานภายในคณะมุนษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกับคู่มือการใช้งานในรูปแบบซองแผ่นพับ และใช้วิธี วิจัยเชิงปริมาณโดยจัดทำแบบสอบถาม กลุ่มประชากรที่ได้ทดลองใช้ชุดคิทก าจัดไวรัสซ่อนไฟล์ โดยแบ่งกลุ่ม ประชากรศึกษา จ านวน 30 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฝ่ายวิชาการ กลุ่มฝ่ายสนับสนุน และกลุ่มนักศึกษา จ านวนกลุ่มละ 10 คน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุ่มประชากร ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้ชุดคิทกำจัดไวรัสซ่อนไฟล์ได้จริง 2) ความสะดวกรวดเร็วในการใช้ชุดคิท 3) วิธีการใช้เข้าใจได้ง่าย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กลุ่มประชากรที่ได้ทดลองใช้ชุดคิทโปรแกรมกำจัดไวรัสซ่อนไฟล์พบว่า ค่าเฉลี่ยที่ได้ จากแบบสอบถาม โปรแกรมปฏิบัติจัดการไวรัสซ่อนไฟล์แก้ไขปัญหาได้ 4.56 ชุดโปรแกรมปฏิบัติจัดการไวรัสซ่อน ไฟล์มีความสะดวกในการใช้ 4.4 และชุดโปรแกรมปฏิบัติจัดการไวรัสซ่อนไฟล์มีวิธีการที่เข้าใจได้ง่าย 4.66 จากผล ดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า เมื่อมีการนำชุดคิทไปใช้นั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์ได้ อย่างรวดเร็วซึ่งบุคลากรส่วนมากเมื่ออุปกรณ์ติดไวรัสซ่อนไฟล์จะไม่ทราบว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของตนติด ไวรัสซ่อนไฟล์ และไม่ทราบถึงวิธีการแก้ไขไวรัสซ่อนไฟล์ให้เป็นปรกติ ทำให้บุคลากรส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจผิดว่า อุปกรณ์ของตนช ารุด เมื่อมีชุดคิทโปรแกรมก าจัดไวรัสซ่อนไฟล์ท าให้บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในไวรัสซ่อนไฟล์และการใช้ชุดคิทมากขึ้นจากคู่มือที่ประกอบโปรแกรมที่เข้าใจได้โดยง่าย

ทุนวิจัย R to R
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
นพรัตน์ จูมศรี
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นพรัตน์ จูมศรี . (2563). การสร้างคู่มือการใช้โปรแกรมป้องกันและแก้ไขไวรัสซ่อนไฟล์อย่างง่ายสำหรับ บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.