งานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับคำนวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้าของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับคำนวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้าของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

ทุนวิจัย R to R
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-
-
-
ภานุมาศ บุตรสีผา

เจ้าของผลงาน
ภานุมาศ บุตรสีผา
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ภานุมาศ บุตรสีผา . (2563). การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับคำนวณเกรดเฉลี่ยล่วงหน้าของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.