งานวิจัย การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารชุดเบิกออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารชุดเบิกออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดท าระบบจัดเก็บเอกสารชุดเบิกออนไลน์ 2) ประเมินความ พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารชุดเบิกออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่หน่วยการเงินและพัสดุ บุคลากรอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ รวมถึงการตรวจสอบ ของผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจัดเก็บ เอกสารชุดเบิกออนไลน์ 2) ระบบจัดเก็บเอกสารชุดเบิกออนไลน์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (x) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระบบจัดเก็บเอกสารชุดเบิกออนไลน์ที่พัฒนามีความสามารถใน การทำงานประกอบด้วย การเข้าระบบด้วยชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน และรหัสผ่านผู้ใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยสามารถเลือกปีงบประมาณ ได้ระหว่าง ปี พ.ศ. 2560 - 2562 และเลือกผู้ใช้งานย่อยในระดับสาขาวิชา เลือกแหล่งงบประมาณรวมไปถึงการแก้ไข เพิ่มข้อมูลไฟล์ส าเนาเอกสารชุดเบิกในรูปแบบไฟล์ PDF การลบข้อมูล สรุปรายงาน ผลการใช้งบประมาณจากงบประมาณที่ท าการเบิกจ่ายไปแล้ว โดยแยก ตามแหล่งของงบประมาณและหน่วยงาน จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน การสืบค้น ข้อมูลง่ายและสะดวก โดยรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ จัดเก็บเอกสารชุดเบิกออนไลน์ระบบ จัดเก็บเอกสารชุดเบิกออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด

ทุนวิจัย R to R
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
-
-
ระบบจัดเก็บชุดเบิก, เอกสารชุดเบิก, เอกสารออนไลน์

เจ้าของผลงาน
เบญจวรรณ จันปุ่ม
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
เบญจวรรณ จันปุ่ม . (2563). การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารชุดเบิกออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.