งานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)


คู่มือการปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)

-

ทุนวิจัย R to R
สำนักงานอธิการบดี
วิชาชีพครู
-
-
-

เจ้าของผลงาน
สุภาพร ศิริขันธ์
ณัฐพิมล วัชรกุล

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุภาพร ศิริขันธ์ เเละ ณัฐพิมล วัชรกุล . (2563). คู่มือการปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.). สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.