งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง


ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ ปัจจัยของระยะเวลา ที่เหมาะสมของแต่ละโครงการก่อสร้าง และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงปัญหาความล่าช้าของ กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีข้อมูลการก่อสร้าง 11 โครงการก่อสร้างของปีงบประมาณ 2561 และใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics 23 ตามลำดับ มาทำการวิเคราะห์ ด้วยวิธีการแบบถดถอย (Linear Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ คือ ตัวแปรงบประมาณ (BUDGET) และตัวแปรทำงานเสร็จก่อนกำหนด (EARLY) ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลา การก่อสร้างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ตัวแปรเดือน (JAN2018, FEB2018, MAR2018, APR2018, MAY2018, JUN2018, JUL2018, AUG2018, SEP2018, OCT2017, NOV2017 and DEC2017) ตัวแปรทำงานช้ากว่ากำหนด (LATE) ตัวแปรวันไม่ทำงาน (NOWORKS) ตัวแปรลักษณะ งานก่อสร้างอาคาร (TYPEB) ตัวแปรลักษณะงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบ (TYPEBR) และตัวแปรลักษณะ งานปรับปรุงระบบอาคาร (TYPER) ไม่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยความล่าช้าของโครงการก่อสร้างภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทุนวิจัย R to R
สำนักงานอธิการบดี
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ปีดา โทนสิมมา
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ปีดา โทนสิมมา . (2563). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม