งานวิจัย คู่มือการแต่งกายเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานพระราชพิธี รับพิธี หรือพิธีการต่าง ๆ)


คู่มือการแต่งกายเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานพระราชพิธี รับพิธี หรือพิธีการต่าง ๆ)

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับประกอบการแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับทราบระเบียบการแต่ง เครื่องแบบพิธีการและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น กรณีการแต่งเครื่องแบบเนื่องในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ ในหมายกำหนดการ หรือกำหนดการ และโอกาสอื่นๆ ได้แก่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จฯ งานวันปิยะมหาราช งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี งานสโมสรสันนิบาต งานวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ต่าง ๆ งานพระราชทานเพลิงศพ ฯลฯ และได้รวบรวมระเบียบว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยในหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและปฏิบัติได้ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัย แต่งเครื่องแบบได้อย่างถูกต้อง

ทุนวิจัย R to R
สำนักงานอธิการบดี
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
มุงเมือง คำนาทิพย์
กานต์ชนก ปทุมเพชร, อังคณา ศิริกุล

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
มุงเมือง คำนาทิพย์ ,กานต์ชนก ปทุมเพชร เเละ อังคณา ศิริกุล . (2562). คู่มือการแต่งกายเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานพระราชพิธี รับพิธี หรือพิธีการต่าง ๆ). สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.