งานวิจัย การพััฒนาคู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบันของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


การพััฒนาคู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบันของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธรการและขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเพื่อพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งคู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครอบคุลมเนื้อหาในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ดังนี้ 1) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2) การรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 3) การจัดทำแผน พัฒนาคุณภาพ (Improvment Plan) 4) การจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ภาพรวมคู่ การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทั้ง 5 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ดังนี้ 1) ความสามารถในการเรียบเรียงและดำเนินเรื่อง 2) ปริมาณงานประกันคุณภาพ 3) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 4) รูปแบบคู่มือ และ 5) ความสามารถในการปฏิบัติและนำไป พัฒนางานในหน้าที่ได้ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก รองลงมาคือ ความสมบูรณ์และความทันสมัยของเนื้อหาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และความชัดเจนในการอธิบาย อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

ทุนวิจัย R to R
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ศุภพิชญ์ ประเสริฐนู
สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ศุภพิชญ์ ประเสริฐนู เเละ สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ . (2562). การพััฒนาคู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบันของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.