งานวิจัย การจััดการของเสียจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และทดสอบศูนย์วิทยาสาสตร์


การจััดการของเสียจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และทดสอบศูนย์วิทยาสาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการตรวจวิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติ การตรวจวิเคราะห์และทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์ จากการศึกษา ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ แต่ละพารามิเตอร์ต่าง ๆ ใน ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์มีทั้งของเสียที่เป็นอันตรายและของเสียที่ ไม่เป็นอันตราย ห้องปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดการของเสีย โดยเริ่มจากการสำรวจข้อมูลของ เสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทดสอบ BOD, COD, โลหะหนัก เป็นต้น เพื่อจำแนก ประเภทของของเสีย ในการศึกษาครั้งนี้ห้องปฏิบัติการได้จำแนก ประเภทของเสียทั้งของเสียชนิด ของเหลวและของแข็ง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย เช่น กระดาษชั่งสาร ขวดพลาสติกเก็บตัวอย่าง ขวดแก้วใส่สารเคมี เป็นต้น ของเสียประเภทที่เป็นอันตราย เช่น สารละลายที่มีความเข้มข้นของโลหะผสม ปริมาณสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน สารอินทรีย์ที่มีสารเฮโลเจน เป็นต้น การรวบรวมจัดเก็บของเสียด าเนินการตามระบบแผนผังการ จัดการของเสียจาก ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ โดยของเสียแต่ละประเภทจะแยกเก็บในภาชนะที่เป็นถัง ขนาด 20 ลิตร และขวดแก้ว ขนาด 2.5 ลิตร ปิดฝาให้สนิทและติดฉลากระบุประเภทของเสียตาม รหัสที่กำหนดที่ภาชนะอย่างชัดเจน และรวบรวมจัดเก็บในสถานที่ภายในห้องปฏิบัติการก่อนส่งกำจัด

ทุนวิจัย R to R
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
-
-
การจัดการของเสีย, ของเสียอันตราย, ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ

เจ้าของผลงาน
ธวัชชัย พันธุกาง
มาลี ศรีพรหม

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ธวัชชัย พันธุกาง เเละ มาลี ศรีพรหม . (2562). การจััดการของเสียจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และทดสอบศูนย์วิทยาสาสตร์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.