งานวิจัย คู่มือการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


คู่มือการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

ทุนวิจัย R to R
สำนักงานอธิการบดี
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
สุพัตรา สุคนธชาติ
อังคณา ศิริกุล

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุพัตรา สุคนธชาติ เเละ อังคณา ศิริกุล . (2562). คู่มือการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม