งานวิจัย ระบบไฟล์แชริงภายในสำนักงานสำหรับบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ระบบไฟล์แชริงภายในสำนักงานสำหรับบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานวิจัยเรื่อง ระบบไฟล์แชริงภายในสํานักงานสําหรับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการใช้ระบบไฟล์แชริงของบุคลากร สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2)เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบไฟล์แชริงในสํานักงาน สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3) เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบไฟล์แชริงในสํานักงานสถาบันวิจัย พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เก็บข้อมูลความต้องการ ด้านระบบไฟล์แชริงกับบุคลากรสถาบันวิจัยจํานวน 11 คน บุคลากรมีการดําเนินงานโดยการส่งไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ และส่งผ่านสื่อบันทึกข้อมูลที่มีความเสี่ยงต่อไวรัส คอมพิวเตอร์ การมีระบบไฟล์แชริงที่มีการกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้จึงเป็นช่องทาง ที่สามารถส่งไฟล์ในการดําเนินงานได้ โดย พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านการใช้งานบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนามีความพึงพอใจต่อระบบไฟล์แชริงอยู่ในระดับมากที่สุด

ทุนวิจัย R to R
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
-
-
ไฟล์แชริง, การสํารองข้อมูล, สื่อบันทึกข้อมูล

เจ้าของผลงาน
พงศกรทองพันธุ์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
พงศกรทองพันธุ์ . (2562). ระบบไฟล์แชริงภายในสำนักงานสำหรับบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.