งานวิจัย การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี


การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่พัสดุของสาขาวิชาชีววิทยาที่ทําหนาที่ เกี่ยวกับการพัสดุ มีความเขาใจที่ชัดเจนในเรื่อง กระบวนการ แนวทาง หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ ในการควบคุมบัญชีพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ เพื่อนํามาบริหาร จัดการขอมูลทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งถือเปนงานสําคัญอีกงานหนึ่งที่จะตองดําเนินงานใหถูกตอง ดังนั้นเพื่อใหเปนแนวทางในการ ปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนไปตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ จึงไดจัดทําเลม รายงานดังกลาวขึ้น เพื่อใหคณาจารย บุคลากร เจาหนาที่และนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ไดยึด ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันตอไป

ทุนวิจัย R to R
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
-
-
-

เจ้าของผลงาน
เนตรนภา พนมเขตน์
เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
เนตรนภา พนมเขตน์ เเละ เพิ่มศักดิ์ ยีมิน . (2562). การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม