งานวิจัย การจัดทำสารบรรณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์


การจัดทำสารบรรณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

-

ทุนวิจัย R to R
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟิสิกส์
-
-
-

เจ้าของผลงาน
เกษสุดา สิงห์สุข
ครรชิต สิงห์สุข, ทศวรรษ สีตะวัน

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
เกษสุดา สิงห์สุข ,ครรชิต สิงห์สุข เเละ ทศวรรษ สีตะวัน . (2562). การจัดทำสารบรรณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.