งานวิจัย คู่มือการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร


คู่มือการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร

ในปัจุบัน การดำเนินงานต่าง ๆ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินการต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อนำข้อมูลออกมาใช้ให้ทันต่อเวลา ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน การจัดเก็บข้อมูล และเพื่ออำนวยความสะดวกในการออกรายงานข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจุบัน และทันต่อเหตุการณ์ หลายๆ องค์กรหรือหน่วยงานจึงต้องตระหนักและตื่นตัว เพื่อประบตัวให้มีความทันต่อโลกยุคปัจจุบัน จากความสำคัญดังกล่าว ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลาากร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการข้อมูล และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลากรแก่บุคคลภาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเพื่อให้บุคลากรมีข้อมมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจุบัน และยังสามารถออกรายงานข้อมูลประวัติพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานและเจ้าของข้อมูล ดังนั้น การจัดทำคุ่มือการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร จึงมีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากร สามารถศึกษาการใช้งานระบบดังกล่าวด้วยตนเอง ต่อไป

ทุนวิจัย R to R
สำนักงานอธิการบดี
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ประภัสสร พองผาลา
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ประภัสสร พองผาลา . (2562). คู่มือการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม