งานวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุน 3 ธรรม วิถีผู้ไท ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุน 3 ธรรม วิถีผู้ไท ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทและศักยภาพทุน 3 ธรรม วิถีผู้ไท ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 2) ศึกษาระบบเศรษฐกิจชุมชนตำบลนาโสก 3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุน 3 ธรรม วิถีผู้ไท ตำบลนาโสก โดยใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล การสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม การสำรวจทรัพยากรชุมชน การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การศึกษาจากข้อมูลจากเอกสาร และการสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่า 1) บริบทและศักยภาพทุน 3 ธรรมวิถีผู้ไทตำบลนาโสก ประกอบด้วย ทุนทางธรรมะ ทุนทางธรรมชาติ และทุนทางวัฒนธรรม 2) ระบบเศรษฐกิจชุมชนตำบลนาโสก ประกอบด้วยการผลิต การแปรรูป การบริการ และการตลาด 3) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุน 3 ธรรม วิถีผู้ไท ตำบลนาโสก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 7 เรื่องประกอบด้วย การได้ชุดความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศักยภาพทุน 3 ธรรม วิถีผู้ไทกับเศรษฐกิจชุมชน การฟื้นฟูองค์กรชุมชน การเชื่อมโยงเครือข่ายชาติพันธุ์ผู้ไท การพัฒนาถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงตลาดชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 3 ธรรม วิถีผู้ไท การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนายาสมุนไพรผู้ไท และการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชน ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุน 3 ธรรม วิถีผู้ไท ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มี 2 ด้าน คือ การผลิตและแปรรูปสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และการบริการท่องเที่ยวชุมชน 3 ธรรม วิถีผู้ไท

ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น
วิทยาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาสังคมวิทยา
-
ทุนทางธรรมะ ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม วิถีผู้ไท เศรษฐกิจชุมชน

เจ้าของผลงาน
พิศดาร แสนชาติ
และคณะ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
พิศดาร แสนชาติ เเละ และคณะ . (2563). การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุน 3 ธรรม วิถีผู้ไท ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร. มุกดาหาร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.